Każde dziecko jest indywidualnością, rozwija się we właściwym dla siebie tempie, w odmiennych warunkach środowiskowych, z łatwością nabiera jednych umiejętności, podczas gdy inne sprawiają mu trudności. Wiemy, że nie możemy zakładać, że proces adaptacji zakończą równolegle wszystkie dzieci i że będzie on wymagał podobnych wysiłków ze strony rodziców i nauczycieli. Dziecko ma prawo do przeżywania adaptacji we właściwy dla siebie sposób, także płacząc. Zadaniem nas dorosłych jest wspieranie dziecka w procesie adaptacji, poprzez celowe, przemyślane działania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

KROK PO KROKU :

 • Jeśli zachodzi taka potrzeba, gwarantujemy dziecku  możliwość przebywania w sali wraz z rodzicem. Opiekun w miarę możliwości powinien zachowywać postawę biernego obserwatora, jedynie w przypadku, kiedy dziecko zwróci się bezpośrednio do niego, wzmacniać je pozytywną uwagą. Nie zwalnia to nauczycieli od powinności wykonywania wszelkich czynności opiekuńczo –wychowawczych. Oni również doradzą rodzicowi, kiedy powinien nastąpić kolejny etap adaptacji.
   
 • Jeśli dziecko zaangażuje się w zabawę, poczuje pewniej w grupie, nauczyciel zaproponuje rodzicowi opuszczenie sali po wcześniejszym poinformowaniu dziecka, dokąd się udaje. 
   
 • „Odwiedzenie” rodzica, który czeka w wyznaczonym miejscu, przytulenie się do niego, jest dobrym sposobem na poradzenie sobie z gorszym samopoczuciem dziecka. Jeśli „wizyta” się przedłuża nauczyciel może poprosić rodzica o towarzyszenie dziecku w drodze do sali.
   
 • W czasie, kiedy rodzic przebywa poza salą, pozostając na terenie placówki otrzymuje na bieżąco informacje o samopoczuciu i ogólnej kondycji dziecka.
   
 • Jeśli rodzic zdecyduje się na opuszczenie przedszkola nauczyciel upewnia się, że dziecko otrzymało informację, gdzie idzie i o której wróci, dba o nie przedłużanie momentu rozstania oraz przypomina rodzicowi o przestrzeganiu umów zawartych z dzieckiem.
   
 • Kiedy rodzic przyjdzie odebrać dziecko nauczyciel krótko opowie o dniu spędzonym w przedszkolu, pochwali dziecko za jego starania, zaprezentować wytwory pracy.

Od adaptacji zależy nie tylko szybkość przystosowania się dziecka do nowej rzeczywistości, ale też przebieg całej edukacji młodego człowieka w przyszłości na kolejnych poziomach edukacji. Dlatego przywiązujemy tak dużą wagę do tego etapu. Nasze przedszkole podchodzi do adaptacji z rozwagą i zaangażowaniem, a takie postępowanie przynosi pozytywne rezultaty. Nagrodą jest dla nas uśmiech małego przedszkolaka, zadowolenie rodziców i efektywna, spokojna praca nauczycieli.