Zrozumieć siebie

        

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„NIEBIESKI CIECHANÓW 2015” 

I. Organizator:

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji ZROZUMIEĆ SIEBIE

II. Cel:

Celem konkursu jest udokumentowanie w formie zdjęć cyfrowych wydarzeń Ciechanowskiego Tygodnia Wiedzy o Autyzmie, pokazanie atrakcyjności architektonicznej Ciechanowa oraz pobudzenie zainteresowania całościowym zaburzeniem rozwoju i podniesienie świadomości występowania tego zaburzenia

III. Kategorie wiekowe:

Bez ograniczeń

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty.

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

3. Prace należy nadsyłać w terminie od 03 kwietnia 2015 r. do  17.04.2015 r.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20 kwietnia 2015 r.

5. Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona Jury powołane przez organizatorów.

6. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla autorów najbardziej interesujących fotografii oraz wyróżnienia.

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu NIEBIESKI CIECHANÓW na portalu społecznościowym Facebook

10. Ilość prac i kryteria oceny prac: każdy autor może nadesłać 3 zdjęcia z ujęciem niebieskiej iluminacji budynku w Ciechanowie z dn. 02 kwietnia 2015 roku ( budynki dostępne na profilu FB Niebieski Ciechanów ), zdjęcia Ciechanowa w niebieskiej sepii lub niebieskim elementem oraz zdjęcia z wydarzeń w ramach Ciechanowskiego Tygodnia Wiedzy o Autyzmie 01.04.2015 do 09.04.2015 roku

11. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.

12. Prace należy przesyłać na adres:

kolorowatrampolina@gmail.com

V. Ocena prac:

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2. Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania, metodę ujęcia tematu, pomysłowość ujęć.

3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

 

 

VI. Postanowienia ogólne:

1. Nadesłane prace mogą być wykorzystane w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu z pominięciem autorskich praw majątkowych (honorarium), ale z podaniem imienia i nazwiska autora.

2. Wszystkie nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.

3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU !

                 02.04 – 12.04.2015

Na całym świecie po raz kolejny, a w Ciechanowie po raz pierwszy – Światowy Dzień Świadomości osób autystycznych – 2 kwietnia 2015 !

Autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół Kannera – całościowe zaburzenie rozwoju w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Szacunkowa częstość występowania autyzmu jest bardzo zróżnicowana w zależności od kryteriów diagnostycznych, wieku dzieci i położenia geograficznego. Na początku XXI w. częstość występowania autyzmu szacowano na 1–4‰, a spektrum autystycznego na 6–12‰.

Obecnie autyzm może być leczony (farmakologicznie i behawioralnie), ale nie jest wyleczalny. Wczesna diagnoza i działanie są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka. Uważa się powszechnie, że nie jest możliwe stworzenie w pełni działającego leku, bo na autyzm wpływają cechy mózgu determinowane na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Wśród wielu specjalistów rozpowszechnione jest błędne przekonanie, jakoby autyzm dotyczył jedynie wieku dziecięcego, tak więc nie biorą oni pod uwagę tej diagnozy, gdy mają do czynienia z dorosłymi. Należy pamiętać, że przymiotnik „dziecięcy” może odnosić się nie tylko do dzieci, ale również do okresu życia, kiedy obserwuje się pierwsze objawy. Określenie to powstało dla zróżnicowania tego zaburzenia od autyzmu schizofrenicznego.

Objawy

Zachowania wskazujące na możliwość występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum autystycznym

Objawy autyzmu według Leo Kannera:

 • autystyczna izolacja
 • przymus stałości otoczenia
 • niezdolność do interakcji społecznych
 • stereotypowe, powtarzające się czynności
 • zaburzenia mowy (echolalia, odwracanie zaimków) lub całkowity brak mowy
 • łatwość mechanicznego zapamiętywania

Autyzm dziecięcy:

 • nie gaworzy, nie wskazuje, nie wykonuje świadomych gestów po pierwszym roku życia
 • nie mówi ani jednego słowa w wieku 16 miesięcy
 • nie składa słów w pary w wieku 2 lat
 • nie reaguje na imię
 • traci zdolności językowe lub społeczne

Inne objawy:

 • słaby kontakt wzrokowy
 • nie potrafi się bawić zabawkami
 • nadmiernie porządkuje zabawki lub inne przedmioty
 • jest przywiązane do jednej zabawki lub przedmiotu
 • nie uśmiecha się
 • czasem wydaje się upośledzone słuchowo
 • w Zespole Aspergera ma wyostrzony zmysł słuchu
 • urojenia
 • omamy

Źródło: Janusz Krzyżowski: Leksykon Psychiatrii i Nauk Pokrewnych. Warszawa: Medyk, 2010. Williams JG, Higgins JPT, Brayne CEG. Systematic review of prevalence studies of autism spectrum disorders. „Arch Dis Child”. 91 (1), s. 8–15, 2006, Kanner L. Autistic disturbances of affective contact. „Acta paedopsychiatrica”Fundacja SYNAPSIS,

Back to Top